شانزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

شانزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول، گزارش هشتادوسومین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش جلسۀ برخطِ هم‌اندیشی با اعضا؛ صفحۀ سوم، گزارش نشست جلسۀ نقدوبررسی کتاب به همراه گزارش فعالیت‌های کمیسیون آموزش و امور صنفی و حقوقی؛ صفحۀ چهارم، گزارش فعالیت‌های کمیسیون امور ویرایشی و دبیرخانه به همراه موفقیت اعضا و سپاسگزاری از یاران انجمن در سال 1400.

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.

روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران

۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

پیوند دریافت خبرنامه:
Khabarname-Esfand

پست های توصیه شده