بیست‌وسومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد.

در این شماره مطالبی دربارۀ مراسم روز ویراستار و فعالیت‌های انجمن، گزارش سومین مجمع عمومی و فوق‌العاده و اعضای منتخب هیئت‌مدیرۀ سوم، گزارش فعالیت‌های کمیسیون‌ها و دبیرخانه و روابط عمومی و اهدای کتاب به شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان درج شده است. برای ملاحظۀ متن کامل خبرنامه از پیوند زیر استفاده کنید.

بیست‌وسومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

پست های توصیه شده