بیست‌وچهارمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد.

در این شماره مطالبی دربارۀ گزارش عملکرد انجمن در ۱۴۰۱، جلسۀ هیئت‌مدیره، درگذشت استاد احمد سمیعی (گیلانی)، ششمین دورۀ‌ جامع نگارش و ویرایش و کارگاه ویرایش جامع استاد عبدالحسین آذرنگ درج شده است. همچنین پیام  اعضای هیئت‌مدیره به مناسبت ششمین دورۀ جامع و نکاتی دربارۀ ویراست جدید دستور خط فارسی در این خبرنامه آمده است. برای ملاحظۀ متن کامل خبرنامه از پیوند زیر استفاده کنید.

بیست‌وچهارمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 

 

پست های توصیه شده