چهارمین دورۀ جامع نگارش و ویرایش (خرداد 1400) در حال برگزاری

 

 دورۀ نگارش و ویرایش متون کودک و نوجوان با همکاری انجمن ناشران کودک و نوجوان (پاییز و زمستان 1399) تمام شده

 

 سومین دورۀ جامع نگارش ویرایش (تیر 1398 تا پایان سال ) تمام شده

 

 دومین دورۀ جامع نگارش ویرایش (شهریور 1397 تا فروردین 1398) تمام شده

 

اولین دورۀ جامع نگارش و ویرایش (آبان 1396 تا اردیبهشت 1397) تمام شده