ویژۀ اعضای انجمن

 

 

آگهی برگزاری مجمع فوق‌العاده و عادی نوبت اول
انجمن صنفی کارگری ویراستاران شهر تهران

 

بدین‌وسیله از کلیۀ اعضای انجمن دعوت می‌شود که در روز شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ در محل مرکز نشر دانشگاهی به نشانی خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، نبش کوچۀ دهم، شمارۀ ۵۰، حضور به‌هم رسانند.

دستور جلسۀ مجمع فوق‌العاده

۱) اصلاح بند ۴ مادۀ ۵ (شامل افزودن ویراستاران حوزۀ مطبوعات و نشریات با شرایط مشخص برای عضویت)؛

۲) اصلاح تبصرۀ یک مادۀ ۲۹ تعیین سال مالی (از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال).

 

دستور جلسۀ مجمع عادی

۱) گزارش عملکرد هیئت مدیره؛

۲) گزارش خزانه‌دار؛

۳) گزارش بازرس؛

۴) برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرسان.

 

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری

 ویراستاران شهر تهران

 

 

* محل انتشار: فضاهای مجازی انجمن شامل وبگاه، کانال تلگرامی و اینستاگرام

پست های توصیه شده