پنجمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. در این شماره گزارش یک‌سالۀ کمیسیون‌ها و فعالیت‌های انجمن در سال 1399، خبرهایی از موفقیت اعضا را خواهید خواند.

 

برای دریافت خبرنامه روی پیوند زیر کلیک کنید.

پنجمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 

پست های توصیه شده