پیرامتن در ترجمه
و مقایسۀ پانویس‌های دو ترجمه از یک اثر تِری ایگلتون

| حسن هاشمی میناباد | منتشرشده در: جهان کتاب، سال بیست و یکم، شمارۀ ۹ | ۱۳۹۵ |

در این مقاله ابتدا ترجمۀ پژوهش‌مدار را معرفی می‌کنم و آن‌گاه به پیرامتن در ترجمه می‌پردازم. پیرامتن در ترجمه عبارت است از پیشگفتار، مقدمه، پانویس‌ها و پی‌نویس‌ها و مانند آن که مترجم برای روشن کردن متن، رفع مشکلات آن، زدن پلی بین زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد و آسان کردن کار برای مخاطبانش به اثرِ ترجمه‌شده اضافه می‌کند. مهم‌ترین این‌ها مقدمۀ مترجم و پانویس‌ها هستند و پانویس رایج‌ترین آن‌هاست. پس از بحث کلی دربارۀ انواع پیرامتن در ترجمه، بایدها و نبایدهای درج پانویس‌ها و پی‌نویس‌ها آمده و سپس پانویس‌های دو ترجمه از یک اثرِ تری‌ایگلتون (چگونه باید ادبیات بخوانیم؛ آثار ادبی را چگونه باید خواند؟) بررسی شده.

 

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

پیرامتن در ترجمه ـ حسن هاشمی میناباد

پست های توصیه شده