|  بیست و دومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران  |
بیست و دومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول گزارش جلسات هیئت‌مدیره در فصل پاییز؛ صفحۀ دوم و سوم، معرفی پشت‌جلد کتاب به قلم عبدالحسین آذرنگ؛ صفحۀ چهارم، گزارش کمیسیون‌ها.

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.
روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران:
۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

پست های توصیه شده