امروز، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، جلسۀ کارگاهیِ درس «آشنایی با منابع و ویرایش استنادی» (مدرس: خانم مهناز مقدسی) در کتابخانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل شد که مصادف بود با تولد استاد احمد سمیعی (گیلانی). از استاد دعوت شد در میان دانشجویان حضور یابند و ایشان، در محیطی صمیمی، حدود ۴۵ دقیقه دربارۀ ویرایش و جایگاه ویراستار سخن گفتند و نَفَس گرمشان جلسه را به‌یادماندنی کرد.

تو دیر زی اگر من جان در سر تو گردم
جایی که شمع باشد، پروانه چند خواهی؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست های توصیه شده