* مطالب منتشرشده در این صفحه بیانگر آرای نویسندگان آن‌هاست.

سندی دربارۀ نخستین کاربرد واژۀ «ویرایش» (از مجموعه اسناد کریم امامی) |  هومن عباسپور  |  منتشر شده در جهان کتاب 

مطالعۀ مقاله »

غلط ننویسیم |  جشن‌نامۀ ابوالحسن نجفی |  به کوشش امید طبیب‌زاده  |  انتشارات نیلوفر  |  چاپ اول: بهار ۱۳۹۰ |

مطالعۀ مقاله »

نگاه تنگ و فراخ به ویرایش عبدالحسین آذرنگ  | منتشر شده در جهان کتاب  |  سال بیست‌وششم، شمارۀ ۷، مهرـ

مطالعۀ مقاله »

رابطۀ موضوع، مفهوم، و هدف با ساختمان و سبکِ نوشته | مقدمه‌ای بر فارسی‌نویسی برای کودکان (۱)، نادر ابراهیمی، تهران:

مطالعۀ مقاله »

  چرا ویراستار شدی؟ | از تجربۀ مری ایمبری: ویراستار آزاد |  ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ  |  منتشرشده در: جهان کتاب،

مطالعۀ مقاله »

امر اجتماعی |  سعید خاقانی  |  منتشرشده در: جهان کتاب، سال بیست و دوم، شمارۀ ۱ و ۲ | ۱۳۹۶

مطالعۀ مقاله »

پیرامتن در ترجمه و مقایسۀ پانویس‌های دو ترجمه از یک اثر تِری ایگلتون | حسن هاشمی میناباد | منتشرشده در: جهان

مطالعۀ مقاله »

پرسشی از حال ویرایش | گفت‌وگویی دربارۀ ویرایش کتاب‌های ادبی کودک و نوجوان | منتشرشده در: جهان کتاب، سال چهاردهم، شمارۀ

مطالعۀ مقاله »

وظیفۀ ویراستار برقراری تفاهم است | گفت‌وگوی مهناز مقدسی و هومن عباسپور با استاد ابوالحسن نجفی | منتشرشده در بخارا، شمارۀ

مطالعۀ مقاله »

تجربه‌ای در قوام آوردن و زیباسازی زبان ترجمه | حسن هاشمی میناباد  |منتشرشده در جهان کتاب، سال بیست و چهارم،

مطالعۀ مقاله »

انسان‌های امیدوار کتاب‌خوان هستند گفت‌وگوی روزنامۀ ایران (شمارۀ چهارشنبه 26 آبان 1395) با عبدالحسین آذرنگ (پژوهشگر، نویسنده، عضو شورای علمی

مطالعۀ مقاله »

اخلاق ویراستاری | ابوالفضل طریقه‌دار | منتشرشده در: آینۀ پژوهش، شمارۀ ۸۶ | ۱۳۸۳| براى موفقیت در هر علم باید شرایط

مطالعۀ مقاله »

بیماری‌های ویراستاری | حسین معصومی همدانی | منتشرشده در: نشر دانش، شمارۀ ۵ و ۶ | مرداد تا آبان ۱۳۶۰ |

مطالعۀ مقاله »

آداب ویراستاری | احمد سمیعی گیلانی | منتشرشده در: نشر دانش، شمارۀ ۱۷  | مرداد و شهریور ۱۳۶۲ |   در

مطالعۀ مقاله »

  جایگاه کریم امامی در نشر و ویرایش | عبدالحسین آذرنگ | منتشرشده در: بخارا، شمارۀ ۵۳  |  تیر و مرداد

مطالعۀ مقاله »

تأملاتی بر یک عمر ویرایش | جرالد گراس | منتشرشده در: ویرایش از زبان ویراستاران، به قلم گروهی از ویراستاران امریکایی

مطالعۀ مقاله »

ویرایش و نقد ترجمه (1) | علی خزاعی‌فر | منتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، سال اول، شمارۀ 2 | ترجمه‌های دانشجویی یا

مطالعۀ مقاله »

علائم سجاوندی در متن اصلی و سنت تألیف متن در فارسی | سمیه دل زنده‌روی  |منتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، شمارۀ

مطالعۀ مقاله »

اخلاق در ویرایش و نشر | عبدالحسین آذرنگ | منتشرشده در: ماهنامۀ کلک، شمارۀ 35 و 36  | بهمن و اسفند

مطالعۀ مقاله »

نقد ترجمه (1) زندگی بر روی میسی‌سی‌پی، ترجمۀ ابوالقاسم حالت | علی خزاعی‌فر | منتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، سال بیست و

مطالعۀ مقاله »

تاریخ تطور ویرایش در ایران | عبدالحسین آذرنگ | منتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، سال بیست و نهم، شمارۀ 70 | در

مطالعۀ مقاله »

عبارت‌پیرایی  |  کارگاه ترجمه (1) | حسن هاشمی میناباد | منتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، سال 27، شمارۀ 67   شیوۀ بیان

مطالعۀ مقاله »

کارگاه ترجمه ـ درازنویسی و حشو | حسن هاشمی میناباد | منتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، شمارۀ 73 | سال 1400 |

مطالعۀ مقاله »

ویرایش در ایران؛ نگرش، یا فروکاستن به روش؟ | عبدالحسین آذرنگ | منتشرشده در: فصلنامۀ ایرانشهر امروز، سال اول، شمارۀ 4

مطالعۀ مقاله »